A.

Roninアプリは、Ronin 2、Ronin-S、Ronin-SC、DJI RSC 2、DJI RS 2に対応しています。